alt บุคลากรกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลจอมบึง altนายสุรพงษ์  มหาทรัพย์
นักบริหารงานการศึกษา

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)

     ฝ่ายบริหารการศึกษา         ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
            

นายสุรพงษ์  มหาทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
                  


งานธุรการ   งานโรงเรียน   งานกีฬาและนันทนาการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
 
น.ส.พัณณภัทร์  เกิดผล
นักวิชาการศึกษา
          

alt
alt

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese
 
ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310