alt บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมบึง alt


นายเสกสรรค์  สุฉันทบุตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)

     ฝ่ายบริหารสาธารณสุข                  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
                         
- -
- -
                                   

นางจันทรวดี จันทร
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


งานธุรการ งานสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม
งานรักษาความสะอาด   งานสัตวแพทย์
นางศิริขวัญ พิณทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
           

alt
alt

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese
 
ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310