alt บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลจอมบึง alt

alt
นางชนิกานต์รุขโยชน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้

alt

นางชนิกานต์รุขโยชน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

alt

นางจรรยางามสงวน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน

alt

นางบุษกรศิวรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/
ชำนาญการ(ว่าง)

alt

นางวนิดาถิ่นมธุรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

alt

นางจุฑาทิพย์มัยรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

alt

น.ส.เพ็ญประภาติปปคุปต์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

งานธุรการ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

alt

น.ส.วารินทร์แป้งอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
                                                           

alt

น.ส.หงส์ศจีทองเอีย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

alt
alt

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese
 
ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310