กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

alt บุคลากรกองคลัง เทศบาลตำบลจอมบึง altนางชนิกานต์  รุขโยชน์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง)

             ฝ่ายบริหารงานคลัง                                             ฝ่ายพัฒนารายได้
                    
นางชนิกานต์ รุขโยชน์
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง
                                    
- -
หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้

งานการเงิน
และบัญชี
งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
งานธุรการ   งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้
นางบุษกร  ศิวรัตน์
นักวิชาการคลัง
 
น.ส.วารินทร์ แป้งอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
     
 
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       
นางวนิดา ถิ่นมธุรส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.เพ็ญประภา ติปปคุปต์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
   
น.ส.กรรณิกา ทุวิลา
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

alt
alt
 
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310