alt บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลจอมบึง alt

alt
นายเสกสรรค์สุฉันทบุตร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายปกครอง

alt

น.ส.ศศินันท์ศิลปโสภาพันธ์ุ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

alt

จ.อ.จิรวัฒน์ลิ้วห้อง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อาวุโส
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

งานการเจ้าหน้าที่ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

alt

นายอำนาจญาณมีสุข
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

alt

น.ส.รัชนีกรมิตรสุภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

งานนิติการ งานสวัสดิการสังคม

alt

ว่าที่ร.อ.ภัสร์นนท์จันทร์รัตนาพงษ์
นิติกรปฏิบัติการ

alt

นางเพ็ญนภาบุญรอด
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

 

งานธุรการ,งานรัฐพิธี งานรักษาความสงบ

alt

นางสมหญิงจันตรี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

alt

นายรักษ์สวัสดี
นักจัดการงานเทศกิจ
ชำนาญการ

งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันฯ

alt

น.ส.ยมนาดอนมะไฟ
เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน

alt

จ.อ.จิรวัฒน์ลิ้วห้อง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ อาวุโส

 

alt

จ.ส.อ.สมชายไม้วิลัย
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ชำนาญงาน

alt

alt

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese
 
ลิขสิทธิ์ © 2558-2564 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310