กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลจอมบึง

การศึกษา
       โรงเรียนก่อนประถมศึกษา  1  แห่ง คือ
             โรงเรียนสาธิตอนุบาลทานตะวัน
       โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง คือ
             โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
             โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
             โรงเรียนบ้านจอมบึง
       โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง คือ
             โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
       สถาบันอุดมศึกษา  1  แห่ง คือ
             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ศาสนา
     ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  1  วัด  คือ วัดจอมบึง

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
     เทศบาลตำบลจอมบึง  มีประเพณีสำคัญ ๆ ดังนี้
       ประเพณีสงกรานต์
       ประเพณีลอยกระทง
       ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
       ประเพณีเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

ด้านการสาธารณสุข
       โรงพยาบาลของรัฐ 1  แห่ง คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
       คลินิกเอกชน  1  แห่ง
       สาธารณสุขอำเภอ  1  แห่ง
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาชุมชนเมือง  1  แห่ง
       คลินิกรักษาสัตว์  2  แห่ง
       ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/ยาสมุนไพร  6  แห่ง

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
     เทศบาลตำบลจอมบึง ได้รับการถ่ายโอนการสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดราชบุรี ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนรวม 604 คน ผู้พิการ จำนวน 80 คน ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 1 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 685 คน ช่วงอายุของผู้สูงอายุ คือ อายุ 60-69 ปี จำนวน 308 คน อายุ 70-79 ปี จำนวน 191 คน อายุ 80-89 ปี จำนวน 90 คน อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     ในเขตเทศบาลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานี ตำรวจภูธรจอมบึง


 

หน่วยงานภาครัฐ
QR Code
เทศบาลตำบลจอมบึง
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310