กรุณาเลือกภาษา

Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Thai Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลจอมบึง

การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการศึกษา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

สภาพทางเศรษฐกิจ เทศบาลตำบลจอมบึง

อาชีพ
     อาชีพประชากรส่วนใหญ่ คือ อาชีพ พาณิชยกรรม ประกอบกิจการหอพัก รับราชการ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีส่วนน้อย เนื่องจากในเขตเทศบาลมีพื้นที่เพียง 8.5 ตารางกิโลเมตร โดยเฉพาะในหมู่ที่ 3 เศรษฐกิจดีจากการค้าขาย เพราะมีประชากร (นักเรียน/นักศึกษา) เข้ามาศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยายาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ซึ่งทำให้เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจ ในเขตเทศบาลดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนที่ทำกินนอกเขตเทศบาลมีจำนวนมากส่วนใหญ่ ทำไร่ ทำนา และปศุสัตว์


 

หน่วยงานภาครัฐ
QR Code
เทศบาลตำบลจอมบึง
คุณอยู่ที่:
ลิขสิทธิ์ © 2558-2561 เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3226-1310